Strichliste

Strichliste 2015 / Holzschnitt / 35x25cm

Katja Jaroschewski